Utfyllende informasjon om bruk av skademeldingsskjema

Skader som skal meldes i skademeldingsskjemaet

Dersom skaden gjelder brann, branntilløp, utstrømming av vann eller noe er ødelagt i eller på huset, skal det meldes i skademeldingsskjemaet. Det er viktig at alle etterspurte opplysninger i skademeldingen fylles inn, og at det faktiske hendelsesforløpet og borettshavers oppfatning av skadeårsak angis så nøyaktig som mulig.

Skader som skal meldes til borettslaget

Alle skader på hus eller leilighet med fastmontert utstyr skal meldes til borettslaget så fort som mulig.

Skader som skal meldes til borettslaget/Nobl

Dersom skaden har oppstått plutselig og uforutsett som en følge av en ytre årsak, vil skaden på bygning med fastmontert utstyr som oftest være erstatningsmessig i forhold til borettslagets bygningskaskoforsikring. Det er viktig at skaden meldes med en gang den oppdages.

Egenandel ved forsikringsskader

Egenandelen i If Skadeforsikring er vanligvis 6000 kroner. Ved naturskader er egenandelen 8000 kroner.

Glass- og vindusskader

På grunn av at vindusskader og glasskader normalt kan repareres uten at reparasjonskostnaden overstiger egenandelen med beløp av betydning, anbefaler vi følgende fremgangsmåte for reparasjon og skademelding:

Vinduet/glasset repareres eller skiftes etter avtale med leder i borettslaget. Faktura fra reparatør/glassmester betales av borettslaget eller borettslaget i samsvar med avtale kfr. pkt. 1. Dersom reparasjonskostnaden overstiger egenandelen vesentlig, sendes skademeldingsblanketten sammen med vedlagt kopi av betalt regning til NOBL for videreføring av krav til If Skadeforsikring.

 

Midlertidig bopel

Hvis leiligheten ikke er beboelig mens reparasjonsarbeidet pågår må andelseier selv skaffe midlertidig bopel. Dette dekkes ikke av borettslagets bygningsforsikring. Borettslagets forsikring dekker markedsleie for den tiden leiligheten er ubeboelig. Andelseiere har normalt dekning for merutgifter ved å bo utenfor hjemmet i sin innboforsikring. Av denne grunn bør det derfor også sendes melding om store skader til innboselskapet.