Utdrag fra: Medlemmenes rettigheter og plikter i Boligbyggelaget NOBL, utfyllende regler

Her kan du lese et utdrag fra Medlemmenes rettigheter og plikter i Boligbyggelaget NOBL. Vi har samlet aktuelle paragrafer for tildeling og salg av nye boliger.

4. Regler om ansiennitetsberegning (utdrag)

4.1
Ansiennitet regnes fra den dato boligbyggelaget mottar betaling for medlemskapet.

4.2
Den som får medlemskapet overført får ikke ansiennitet fra før sin egen fødselsdato

4.3
Ved tildeling av ny bolig vil ansiennitet bortfalle for 12 måneder (suspenderes)

4.5
Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig har ansiennitet fra samme dato, avgjøres ansiennitetsrekkefølgen dem i mellom ved loddtrekning.

6. Tildeling og salg av nye boliger

6.1
Nye boligprosjekter skal kunngjøres for medlemmene. Det skal angis en frist for medlemmene til å melde sin interesse for tildeling av bolig i vedkommende prosjekt.

6.2
Boligene fordeles basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmet må være a jour med kontingentbetalingen ved tildeling, jfr. Pkt.5.

6.3
Ved tildeling av mer enn en bolig til samme juridiske medlem i et prosjekt, fordeler boligbyggelaget disse som et representativt utvalg.

6.4
Etter tildeling kan boligbyggelaget selge ikke tildelte boliger uavhengig av ansiennitet.

6.5
Boligbyggelaget kan fravike reglene i kapittel 6 ved inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

6.6
Fysiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget, kan eie en bolig i tilknyttede borettslag. Dette gjelder også ved erverv av brukte boliger. Dette er likevel ikke til hinder for at man kan erverve bolig i et tilknyttet borettslag før man har solgt den bolig man allerede fra før måtte ha i et tilknyttet borettslag. Boligbyggelaget kan i slike tilfeller kreve at det blir inngitt salgsoppdrag for den ene av boligene innen seks måneder etter overtagelse av den bolig som ble ervervet sist. Hvis det kan være forbundet med tap eller annen ulempe å måtte selge den bolig som ikke er tenkt bruk som framtidig bolig for medlemmet, kan boligbyggelaget dispensere fra denne regelen.