Mest relevante sider:

Lekeplassen er eiers ansvar

I borettslag eller boligsameie er det eier, altså styret i selskapet, som har ansvar for at lekeplassen er i henhold til gjeldende forskrift*. Det er også styrets ansvar å drive jevnlig ettersyn og å utbedre avvik.

Styret skal kunne dokumentere jevnlig ettersyn av lekeplassen, samt det vi kaller for et årlig hovedettersyn. Ettersyn bør utføres av personer med gjeldende standard og regelverk.

Boligselskapet vil kunne være ansvarlige dersom en ulykke skulle skje på lagets lekeplass, også for barn, ungdom eller voksne, som ikke bor i boligselskapet.

Nobls lekeplasskontroll skal gi boligselskapet tryggheten om at apparater og installasjoner på lagets lekeplass er trygge for barna som bruker dem og har lav risiko for at en ulykke skal inntreffe. Samtidig er det viktig å ha ryggdekning

Det er også viktig å skille mellom hva som betegnes som lekeplassapparater, idrettsapparater og løststående «leketøy». Et svært aktuelt eksempel er en løs trampoline. Den regnes ikke som lekeplassutstyr, men vil fortsatt kunne falle under lagets ansvarsområde. Egenbygde apparater/stativer i f.eks. treverk som er satt opp på boligselskapets eiendom, kan regnes som lekeapparater, og skal dermed tilfredsstille kravene.

Ta gjerne kontakt med Nobl for å få en vurdering av hva som bør hensyntas ved en kontroll på lekeplassen i ditt boligselskap.

* NS-EN 1176/1177

 

"Snorfeller" kan forårsake at løse snører eller klær blir hengende fast i lekeapparatet.

Momenter ved lekeplasskontroll

Det kan være mye å ta høyde for i en kontroll av lekeplassen. Her er noen momenter som inngår i Nobls lekeplasskontroll:

  • Det er krav om at de fleste typer lekeapparater skal ha dempendeunderlag. Underlag kan komme i flere ulike varianter, og det er ulike krav tilunderlag alt etter type lekeapparater og fallhøyde. Underlag skal jevnlig kontrolleresfor fremmedelementer, og dybde må vurderes i henhold til apparattypen. Det erulike krav til dybde og type underlag alt etter fallhøyde.
  • Ved underlag i sand, er det viktig å se til at sanden ikkekomprimeres for mye over tid, eller tynnes for mye ut på enkelte steder, f.eks.under disser. Det skal benyttes sand som ikke «bygger», det vil si at det ikkeholder formen om man prøver å forme den.
  • Størrelsen på området med dempet underlag bestemmes avkravet til «sikkerhetssone» rundt de ulike apparatene. Det skal væretilstrekkelig dempet underlag så langt ut at et barn vil lande mykt om dethopper av en disse, eller kommer i full fart ut av en sklie.
  • Det skal undersøkes etter ulovlige hull og åpninger innenforvisse størrelsesintervaller. Slike hull kan være der et barn kan bli hengendefast etter hodet, sette fast fingre, eller såkalte «snorfeller», der løsesnører fra klær eller selve klesplagget kan bli hengende fast.
  • Det er ellers egne regler for de ulike typene apparater, hvordet i Standard for lekeplass er beskrevet hvordan apparatene skal væreutformet. Nøkkelord for kontroller er ofte: klemfare, dimensjoner på åpningerog rekkverk/gjerder, tilkomst med mer. Det er ulike regler for apparaterutformet til ulike aldersgrupper.
  • Mange eldre lekeplassapparater er ikke laget med tanke pådagens standard og regelverk. Har et boligselskap eldre lekeapparater på sittområde, skal de fortsatt kontrolleres etter dagens standard. I mange tilfellerbør eldre lekestativ i tre fjernes i sin helhet, eller oppgraderes til et nyttapparat.